Behandlingsform PDT

Innehåll: PDT utgår från att psykiska besvär kan bero på inre, obearbetade konflikter som man inte själv är medveten om. Konflikterna kan till exempel handla om balansen mellan att vara beroende av andra och att vara fri, eller mellan vad man drömmer om och de begränsningar som verkligheten innebär. Det kan finnas obearbetad sorg som kan upptäckas och bearbetas i terapin.

 

Metod: I PDT sker arbetet genom att förstå dig själv, sina relationer, och andra människor på ett nytt sätt. Det sker delvis genom att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från barndom och uppväxt för att förstå hur dessa påverkar livet här och nu. Mål/effekter som kan uppnås genom terapin är att uppleva en ökad inre trygghet, att lättare se gränserna mellan egna och andras behov, att utveckla förmågan att hantera känslor, att lära sig att förstå vad en egentligen vill i sitt liv och få tillgång till mer positiva psykiska resurser.

 

Struktur: Metoden är utforskande till sin natur. Målen som sätts upp med terapin kan vara ett eller flera, och det måste inte till en början vara exakt klart hur nå dit. Terapin utvärderas efter hand så att det blir tydligt hur väl vi har lyckats, eller delvis lyckats nå målen.

 

Behandlingsform KBT

 

Innehåll: Behandlingen individanpassas och sker utifrån dina förutsättningar, önskemål och behov. Terapin tar sin utgångspunkt i att försöka identifiera tankemönster och tankesätt som inte är gynnsamma. Tillsammans sker arbetet med att förändra dessa tankemönster för att kunna må bra.

 

Metod: Utgångspunkt är att tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. Konkreta mål och arbete med hemläxor kan ingå i arbetet. 

 

Behandlingen kan innebära psykopedagogiska inslag som är viktiga för att förstå hur till exempel ångest yttrar sig och går att avhjälpa. Olika metoder för avslappning kan erbjudas. Att lära sig att acceptera istället för att undvika vissa tankar och känslor kan vara andra inslag. Compassionfokuserade interventioner kan användas exv. för att öka självomhändertagande och minska stress. Exempel på arbetssätt kan vara att skriva dagbok, träna exponering, öva nya beteenden, rollspel i terapirummet.